MÁV F.2.sz 5.sz. FÜGGELÉK

 5.sz. FÜGGELÉK
(Az Utasítás 1.2.52.―1.2.53. sz. pontjához)
KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA ÉS KÖZPONTI FORGALOMELLENŐRZÉSRE BERENDEZETT VONALAKRA,VALAMINT A TÁVKEZELT, TÁVVEZÉRELT SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

KÖFI és KÖFE vonalakra vonatkozó általános rendelkezések:
 
5.1. A KÖFI, KÖFE vonalak forgalmát a központi
forgalomirányítói és forgalmi vonalirányítói
szolgálati helyről szabályozzák.
A KÖFI állomások különböző berendezéseinek (váltók, jelzők, vágányzáró
sorompók, útsorompók stb.) vezérlése — meghatározott esetekben
— helyi üzemmódban végrehajtható az állomások biztosítóberendezéseiről is.
A KÖFE vonalak forgalmát a központi forgalomirányítói és forgalmi
vonalirányítói szolgálati helyről a berendezés visszajelentései alapján ellenőrzik.

 


5.1.1. Azokat a szolgálati helyeket, ahol a vonatforgalom lebonyolítását a
„Központi forgalomirányító” (továbbiakban: forgalomirányító) végzi, a
Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztálya Végrehajtási Utasításban
köteles felsorolni.
A Végrehajtási Utasításban foglaltak szerint a forgalomirányító hatáskörébe
tartozik a vonalrész kezdő és végállomásának a KÖFI vonal felé
eső végein a vonatforgalom lebonyolításának szabályozása.
A forgalomirányító rendelkezéseit az állomási, a nyíltvonali és a vonatszemélyzet
köteles tudomásul venni és végrehajtani.

5.1.2. A KÖFI vonalak, vonalrészek állomásain a Végrehajtási Utasításban
szabályozottak szerint — ha a helyi viszonyok miatt szükséges —
csak jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes) teljesít
szolgálatot.
A jelenlétesek vörös sapkát nem viselnek, a szolgálat megszakítás időtartamát
kivéve vonatfogadási kötelezettségük van. Abban az esetben, ha
a jelenlétesek a KÖFI berendezés használhatatlansága miatt a biztosítóberendezést
helyi üzemmódban kezelik és forgalmi szolgálattevői feladato-
36/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. Függelékei
kat látnak el, akkor karszalagot kötelesek viselni.
A KÖFE állomások, illetve az elágazó állomások az elágazó vonal felé
a forgalmi szolgálattevői tevékenységüket önállóan, a KÖFI vonalon pedig
a Végrehajtási Utasításban előírtak szerint végzik.

5.1.3. A Központi Forgalomirányító berendezés használhatatlansága esetén
a jelenlétes, a vonali tolatásvezető és vezető jegyvizsgáló is részt vesz
— a berendezés helyben történő vezérlésével — a vonatok forgalmának
szabályozásában. Részletes teendőiket az adott Vonali Végrehajtási Utasítás
tartalmazza.

5.1.4. A forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre használható
értekező berendezések:
— a mozdonyrádió,
— a mobil telefon,
— a pályatelefon,
— a szolgálati helyek helyhezkötött távbeszélő készülékei és
— a szolgálati helyek utasítást adó hangszórós berendezései.

5.1.5. A mozdonyokat:
— mozdonyrádióval és pályatelefonnal, vagy
— mobil telefonnal és pályatelefonnal
kell ellátni.
A mozdonyrádió és a pályatelefon üzemképes állapotáról, a gépészeti
telephelyről történő kijárás előtt a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint
meg kell győződni, ezért a mozdonyvezető a felelős.

5.1.6. Mozdonyrádió és pályatelefon vagy mobil telefon és pályatelefon
nélkül a vonalon mozdony, vonatként közlekedő munkagép vagy
vágánygépkocsi nem közlekedhet.

5.1.7. A mozdonyvezető a KÖFI vonalra történő belépés, illetve a vonalon
az indulás előtt a vonat kiindulási állomásáról mozdonyrádión, illetve
mobil telefonon, használhatatlanságuk esetén pályatelefonon köteles bejelentkezni
a forgalomirányítónál. Mobil telefonon történő bejelentkezéskor
közölni kell annak hívószámát is. A bejelentkezésre vonatkozó részletes
előírásokat a végrehajtási utasításban kell szabályozni.
Abban az esetben, ha a vonatszemélyzet a rendelkezésére álló értekező
berendezésen bármely ok miatt a forgalomirányítóval értekezik, akkor
minden esetben köteles közölni a nevét, beosztását, honállomását, a vonat
számát, valamint azt a helyet (állomás, jelző száma, illetve jele), ahonnan
F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 37/275
az értekezés történik. Az értekező berendezések használatára vonatkozó
részletes rendelkezéseket a Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

5.1.8. Ha a forgalomirányítóval kell értekezni, azt mozdonyrádióval, mobil
telefonnal a mozdonyvezető, pályatelefonnal, illetve helyhezkötött
távbeszélővel, valamint utasítást adó hangszórós távbeszélővel a vonali
tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, vonatkísérő nélkül történő közlekedés
esetén a mozdonyvezető köteles lebonyolítani.
A mozdonyrádió, mobil telefon használhatatlansága esetén pályatelefonnal
a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, mozdonyvezető köteles
a forgalomirányítóval az értekezést lebonyolítani. Ilyenkor a pályatelefont
a mozdonyvezető köteles a vonali tolatásvezetőnek, vezető jegyvizsgálónak
átadni.

5.1.9. Mozdonyrádióval, mobil telefonnal és pályatelefonnal a forgalomirányítóval
közvetlenül létesíthető összeköttetés.
Ha a vonatszemélyzet a rendelkezésére álló értekező berendezéseken
nem tud közvetlen összeköttetést létesíteni a forgalomirányítóval, akkor a
legközelebbi szolgálati hely utasítást adó hangszórós távbeszélő készülékén
— ha az adott helyről lehetséges közvetlenül, ha ez nem lehetséges,
de a szolgálati helyen jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor a jelenlétes bevonásával
közvetett módon — kell a forgalomirányítóval távbeszélő öszszeköttetést
létesíteni.

5.1.10. A kapott rendelkezéseket minden esetben meg kell ismételni. A
forgalomirányító értekező berendezéseit hangrögzítővel kell kiegészíteni.
A vonatszemélyzet a vonatok közlekedésével kapcsolatosan kapott
rendelkezéseket köteles a Menetigazolvány „Megjegyzések” című rovatába
bejegyezni. A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló által vett
rendelkezések közül a mozdonyvezetőre vonatkozó rendelkezést kötelesek
a mozdonyvezetővel is aláíratni.

5.1.11. A távközlő, továbbá a jelző-és biztosítóberendezés működésére
vonatkozó részletes tudnivalókat a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

5.1.12. A jelző-és biztosítóberendezés működésében észlelt üzemzavarról
a forgalomirányítónak azonnal jelentést kell tenni.

5.1.13. Az érdekelt forgalomirányítói, állomási és vonatszemélyzetnek a
Függelékben és a Végrehajtási Utasításban foglaltakból vizsgáznia kell.
38/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. Függelékei

5.1.14. Azokra az esetekre, amelyekre a Függelék nem tartalmaz eltérő
előírásokat, az Utasítás valamint az F.1.sz. Jelzési Utasítás vonatkozó
rendelkezései érvényesek.

A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei:

5.2. A vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából
a vonal KÖFI állomásait forgalmi
szolgálattevővel nem rendelkező, nyíltvonali
szolgálati helynek kell tekinteni még akkor is,
ha — átmeneti ideig — az állomási biztosítóberendezést a jelenlétes kezeli,
aki felhatalmazást ebben az esetben sem végez.
A KÖFE állomásokon a vonatok mozdonyvezetőt az Utasításban előírt
módon kell felhatalmazni.

5.2.1. A KÖFI állomásról induló, továbbá megállás után induló vonatkísérővel
közlekedő nem személyszállító vonatok mozdonyvezetőit a vonali
tolatásvezető, személyszállító vonatokat a vezető jegyvizsgáló köteles
felhatalmazni az indításra az Utasításban előírt módon, ha a kijárati jelző
továbbhaladást engedélyez, és kétséget kizáró módon meggyőződött arról,
hogy a jelző az ő vonatára vonatkozik.
Ha a helyi viszonyok, vagy egyéb kizáró ok miatt a kijárati jelző állását
nem személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető, személyszállító
vonatnál a mozdonyvezető az általa elfoglalt helyről nem tudja megfigyelni,
akkor a vonattal:
‒ személyszállító vonatoknál az utasok le-, felszállása, az ajtók becsukása
és a vezető jegyvizsgáló Indulásra kész jelzése,
‒ nem személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető élőszóval
adott rendelkezése
alapján lépésben előre kell húzni addig a helyig, ahonnan a kijárati jelző
állása már biztosan megfigyelhető. A vonat az előző bekezdésben foglaltak
szerint haladhat ki a szolgálati helyről.
Ilyen viszonyok mellett a vonatkísérő nélkül közlekedő helyből, továbbá
megállás után induló vonat, valamint mozdonyvonat, illetve csak
mozdonyvezetővel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetője
is hasonló módon köteles eljárni.
Részletes rendelkezéseket a Végrehajtási Utasítás tartalmaz.

5.2.2. KÖFI állomásokon a menetrend szerint megálló nem személyszállító
vonat, valamint a csak forgalmi okból megálló személyszállító vonat
a szolgálati helyen megállás nélkül (rendkívüli módon) áthaladhat akkor,
ha:
A vonatforgalom
lebonyolítása, a
vonatszemélyzet
kötelességei
F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 39/275
— a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség,
— a továbbhaladásnak egyéb szempontból nincs akadálya,
— a kijárati jelző jól működik és továbbhaladást engedélyez.

5.2.3. Használhatatlan, vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelzőről a vonatszemélyzetet
— ha arra lehetőség van és Hívójelzés nem vezérelhető ki
— valamely előző szolgálati helyen Írásbeli rendelkezéssel, vagy — ha
ez nem hajtható végre — a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni
kell.
Ha a vonat Megállj-jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárati,
kijárati jelzőhöz érkezik, akkor a mozdonyvezető, a vonali tolatásvezető,
vezető jegyvizsgáló a forgalomirányítótól (jelenlétestől) köteles továbbhaladásra
engedélyt kérni.

5.2.4. Használhatatlan, vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelzőtől történő
továbbhaladásra Hívójelzéssel, mozdonyrádión, mobil telefonon, pályatelefonon,
valamint távbeszélőn kap a vonatszemélyzet engedélyt.
A be- és kijárati jelzők mellett rendelkezés kérhető az állomás (szolgálati
hely) utasítást adó hangszórós távbeszélőjének igénybevételével is, ha
a rendelkezésre álló értekező berendezések használhatatlanná váltak.
A jelzők használhatatlanságáról történő előzetes értesítés, illetve a továbbhaladásra
— a rendelkezésre álló értekező berendezésen— kapott
engedély alapján a vonat a jelzők mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel
megállás nélkül elhaladhat.

5.2.5. Használhatatlan vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelző mellett —
ha Hívójelzés sem vezérelhető ki — Szabad az elhaladás-jelzést nem kell
adni és annak elmaradásáról a vonatszemélyzetet értesíteni kell. A vonatszemélyzet
értesítése történhet Írásbeli rendelkezéssel, a mozdonyon rendelkezésre
álló értekező berendezésen, valamint utasítást adó hangszórós
távbeszélőn élőszóval.

5.2.6. A forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplóba beírt Írásbeli
rendelkezés szövegét lediktálhatja a jelenlétesnek (állomásfőnöknek), aki
azt az Utasításban a forgalmi szolgálattevőkre előírt módon köteles kézbesíteni.

5.2.7. Ha a vonat a mozdony szolgálatképtelensége vagy bármely más ok
miatt a nyíltvonalon megállt, akkor a mozdonyvezető a rendelkezésre álló
értekező berendezésen köteles erről a forgalomirányítónak jelentést tenni
és a továbbiakban a tőle kapott rendelkezés szerint eljárni.
40/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. Függelékei
A vonatok fedezését a vonatszemélyzet az Utasítás 16.3. alfejezetében
előírt módon köteles elvégezni.

 


A tolatás végrehajtása:


5.3. A tolatási mozgások végrehajtásához a
forgalomirányítótól kell engedélyt kérni. A
forgalomirányító a tolatás engedélyezését átruházhatja a jelenlétesre is.
A Pályavasúti Területi Központ Forgalmi Osztály Végrehajtási Utasításban
köteles szabályozni:
— a tolatási mozgások engedélyezésére, végrehajtására, megszüntetésére,
újbóli folytatására,
— a Tolatási jegyzék kiállítására, kézbesítésére,
— a tolatásvezető teendőire,
— a tolatási mozgások lebonyolításához szükséges váltók állítására,
— a Tolatási határjelzőn túl terjedő tolatási mozgások lebonyolítására,
— a vágányzáró sorompók, kisiklasztósaruk és egyéb védelmi berendezések
kezelésére,
— tolatás alkalmával érintett útsorompók kezelésére,
— a tolatás befejezéséről, illetve a vonatforgalom miatt történő megszüntetéséről
a forgalomirányítónak történő bejelentésére,
— az előírt fékpróba megtartásának a forgalomirányító részére történő
bejelentésére,
— a feloszlató vagy végállomáson a menet- és a fuvarokmányok kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket.

5.3.1.
A KÖFI, KÖFE vonalak és szolgálati helyek felsorolását a Menetrendi
segédkönyv 7. táblázata tartalmazza.


Távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek forgalomszabályozására vonatkozó általános rendelkezések:

5.4. A távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
és a csatlakozó állomásközök forgalmát a forgalomszabályzó
szolgálati helyre telepített biztosítóberendezéssel
a forgalomszabályozó forgalmi
szolgálattevők vezérlik.
A távkezelt szolgálati helyek biztosítóberendezésének nincs kezelő-,
állító- és visszajelentő készüléke.
A távvezérelt szolgálati helyek biztosítóberendezésének van kezelő-,
állító- és visszajelentő készüléke.

5.4.1. A távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálati hely Vég-
A tolatás végrehajtása
Távkezelt, távvezérelt
szolgálati helyek
forgalomszabályozására
vonatkozó
általános rendelkezések
F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 41/275
rehajtási Utasításban, illetve a Vonali Végrehajtási Utasításban meghatározott
esetekben vasúti dolgozó teljesíthet szolgálatot.

5.4.2. A forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet
közötti értekezésre használható:
— a mozdonyrádió,
— a mobil telefon,
— a pályatelefon,
— a szolgálati helyek helyhez kötött távbeszélő készülékei és
— a szolgálati helyek utasítást adó hangszórós berendezései.

5.4.3. A mozdonyokat:
— mozdonyrádióval és pályatelefonnal, vagy
— mobil telefonnal és pályatelefonnal
kell ellátni.
A mozdonyrádió és a pályatelefon üzemképes állapotáról, a telephelyről
való kijárás előtt a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint meg kell
győződni, ezért a mozdonyvezető a felelős.

5.4.4. Mozdonyrádió és pályatelefon vagy mobil telefon és pályatelefon
nélkül a vonalon mozdony, vonatként közlekedő munkagép vagy
vágánygépkocsi nem közlekedhet.

5.4.5. A közlekedő vonatok, mozdonyok, vonatként közlekedő munkagépek
és vágánygépkocsik mozdony- és járművezetői a távkezelt, távvezérelt
szolgálati hely előtti utolsó szolgálati helyen, illetve a távkezelt, távvezérelt
szolgálati helyről történő indulás előtt mozdonyrádión vagy mobil
telefonon, használhatatlanságuk esetén, pályatelefonon köteles bejelentkezni
a forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevőnél. Mobil telefonon
történő bejelentkezéskor közölni kell annak hívószámát is. A bejelentkezésre
vonatkozó részletes előírásokat a végrehajtási utasításban kell
szabályozni.
Abban az esetben, ha a vonatszemélyzet a rendelkezésére álló értekező
berendezésen bármely ok miatt a forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevővel
értekezik, akkor minden esetben köteles közölni a nevét, beosztását,
honállomását, a vonat számát, valamint azt a helyet (szolgálati hely,
jelző száma, illetve jele, szelvényszám), ahonnan az értekezés történik.
Az értekező berendezések használatára vonatkozó részletes rendelkezéseket
a Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

5.4.6. A pályatelefonnal, a forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevővel
42/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. Függelékei
közvetlenül létesíthető összeköttetés.
Ha a közlekedésben résztvevő személyzet a forgalomszabályzó forgalmi
szolgálattevővel a rendelkezésre álló értekező berendezésen nem
tud közvetlen kapcsolatot létesíteni, akkor a legközelebbi szolgálati hely,
utasítást adó hangszórós készülékén a forgalmi szolgálattevővel — ha az
adott helyről lehetséges a forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevővel
— kell távbeszélő összeköttetésbe lépni.

5.4.7. A kapott rendelkezéseket minden esetben meg kell ismételni. A
forgalomszabályzó forgalmi szolgálattevő értekező berendezéseit hangrögzítővel
kell kiegészíteni.
A vonatok közlekedésével kapcsolatos olyan rendelkezéseket, amelyeket
a vonatszemélyzet a nyíltvonalon kapott, köteles a Menetigazolvány
„Megjegyzések” című rovatába bejegyezni. A vonali tolatásvezető, vezető
jegyvizsgáló által vett rendelkezések közül a mozdonyvezetőre vonatkozó
rendelkezést kötelesek a mozdonyvezetővel is aláíratni.

5.4.8. A biztosítóberendezés használhatatlansága esetén a vonatok forgalmának
szabályozását a Végrehajtási Utasításban és a Kezelési Szabályzatban
előírtak szerint kell végezni.

5.4.9. Az érdekelt állomási és vonatszemélyzetnek a Függelékben és a
Végrehajtási Utasításban foglaltakból vizsgáznia kell.

5.4.10. Azokra az esetekre, amelyekre a Függelék nem tartalmaz eltérő
előírásokat, az Utasítás valamint az F.1.sz. Jelzési Utasítás vonatkozó
rendelkezései érvényesek.


A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei:

5.5. A vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából
a távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeket
forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező
nyíltvonali szolgálati helynek kell tekinteni.

5.5.1. A távkezelt, távvezérelt szolgálati helyről induló, továbbá megállás
után induló vonatkísérővel közlekedő nem személyszállító vonatokat
a vonali tolatásvezető, személyszállító vonatokat a vezető jegyvizsgáló
köteles felhatalmazni az indulásra az Utasításban előírt módon, ha a kijárati
jelző továbbhaladást engedélyez és kétséget kizáró módon meggyőződött
arról, hogy a kijárati jelző jelzése az ő vonatára vonatkozik. Ha a
helyi viszonyok, vagy egyéb kizáró ok miatt a kijárati jelző állását nem
A vonatforgalom
lebonyolítása,
a vonatszemélyzet
kötelességei
F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 43/275
személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető, személyszállító vonatnál
a vezető jegyvizsgáló az általa elfoglalt helyről nem tudja megfigyelni,
akkor a vonattal:
‒ személyszállító vonatoknál az utasok le-, felszállása és az ajtók
becsukása és a vezető jegyvizsgáló Indulásra kész jelzése,
‒ nem személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető élőszóval
adott rendelkezése
alapján lépésben előre kell húzni addig a helyig, ahonnan a kijárati jelző
állása már biztosan megfigyelhető. A vonat az előző bekezdésben foglaltak
szerint haladhat ki a szolgálati helyről.
Ilyen viszonyok mellett a vonatkísérő nélkül közlekedő helyből, továbbá
megállás után induló vonat, valamint mozdonyvonat, illetve csak
mozdonyvezetővel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetője
is hasonló módon köteles eljárni.
Részletes rendelkezéseket a Végrehajtási Utasítás tartalmaz.

5.5.2. Távkezelt, távvezérelt állomásokon a menetrend szerint megálló
nem személyszállító vonat, valamint csak forgalmi okból megálló személyszállító
vonat a szolgálati helyen megállás nélkül (rendkívüli módon)
áthaladhat akkor, ha:
— a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség,
— a továbbhaladásnak egyéb szempontból nincs akadálya,
— a kijárati jelző jól működik, és továbbhaladást engedélyez.

5.5.3. Használhatatlan vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelzőről abban az
esetben, ha a Hívójelzés nem vezérelhető ki, a vonatszemélyzetet valamely
előző szolgálati helyen Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni. Ha ez
bármely ok miatt nem hajtható végre, akkor a forgalomszabályzó forgalmi
szolgálattevő a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles a
vonatszemélyzetet értesíteni.
Ha a vonat Megállj-jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárati,
kijárati jelzőhöz érkezik, akkor a vonatszemélyzet köteles a forgalomszabályzó
forgalmi szolgálattevőtől a továbbhaladásra engedélyt kérni.

5.5.4. A használhatatlan vagy nem kezelt be- és kijárati jelzőtől történő
továbbhaladásra rendelkezés kérhető az állomás utasítást adó hangszórós
távbeszélőjének igénybevételével is, ha a rendelkezésre álló értekező berendezések
használhatatlanná váltak.
A használhatatlanságról történő előzetes értesítés, illetve a továbbhaladásra
a rendelkezésre álló értekező berendezésen, valamint az utasítást
44/275 Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály F.2. Függelékei
adó hangszórós távbeszélőn kapott engedély alapján a vonat a jelző mellett
legfeljebb 15 km/h sebességgel megállás nélkül elhaladhat.

5.5.5. Használhatatlan vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelző mellett —
ha Hívójelzés sem vezérelhető ki — Szabad az elhaladás-jelzést nem kell
adni, melynek elmaradásáról a vonat személyzetet értesíteni kell. A vonatszemélyzet
értesítése történhet Írásbeli rendelkezéssel, a mozdonyon
rendelkezésre álló értekező berendezésen, valamint utasítást adó hangszórós
távbeszélőn.

5.5.6. Ha a vonat a mozdony szolgálatképtelensége vagy bármely más ok
miatt a távkezelt, távvezérelt szolgálati helyen illetve nyílt vonalon megállt,
akkor a mozdonyvezető köteles erről a rendelkezésre álló értekező
berendezésen a forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevőnek jelentést
tenni és a továbbiakban a tőle kapott rendelkezés szerint eljárni.
A vonatok védelmét fedezését a vonatszemélyzet az Utasításban előírt
módon köteles elvégezni.

5.5.7. A Végrehajtási Utasításban kell szabályozni:
— a szolgálatot teljesítő vasúti dolgozó feladatait;
— az engedélykérés-engedélyadást;
— a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlését;
— a 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetését;
— a tolatás lebonyolítását;
— a vonali és állomási biztosítóberendezés használhatatlansága esetén
követendő eljárást;
— váltó-, vágányútellenőrzés megtartását.

5.5.8. A forgalomszabályzó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati
helyek felsorolását a Menetrendi segédkönyv 7. táblázata tartalmazza.

 Forrás: F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály (MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.)


Tamogatóink:


 

Partnerek: